Αποφάσεις της Επιτροπής

119.—(1) Η Επιτροπή οφείλει να αιτιολογεί επαρκώς κάθε απόφασή της, με την οποία απορρίπτει αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης ή μετατροπής και λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων, με την οποία ανακαλεί άδεια λειτουργίας και κάθε άλλη δυσμενή απόφαση που λαμβάνει σχετικά με τις δραστηριότητες ενός οργανισμού επενδύσεων και να τις ανακοινώνει στον αιτούντα.

(2) Ως απόρριψη της αίτησης για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας ενός οργανισμού επενδύσεων λογίζεται η άπρακτη πάροδος περιόδου τριών μηνών από την υποβολή της αιτήσεως που περιλαμβάνει όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα προς τούτο στοιχεία.

(3) Οι αποφάσεις της Επιτροπής έναντι ενός οργανισμού επενδύσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.