Ανάκληση της άδειας λειτουργίας

120.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε σε έναν οργανισμό επενδύσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προς χορήγηση της άδειας δεν ικανοποιείται πλέον·

(β) όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μεριδιούχων ή

(γ) όταν η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή η Εταιρεία Επενδύσεων ή ένας από τους διευθύνοντες την Εταιρεία Επενδύσεων ή το Θεματοφύλακα ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως παραβεί οποιαδήποτε κατά νόμο υποχρέωσή του ή κατά την εκπλήρωση των κατά νόμο υποχρεώσεών του προβεί σε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις.

(2) Πριν εκδώσει την απόφασή της προς ανάκληση της άδειας λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων η Επιτροπή μεριμνά ώστε να διασφαλιστεί η λήψη των αναγκαίων μέτρων προς εκκαθάριση του οργανισμού μέσω δικαστηρίου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.