Παραστάσεις κατά της ανάκλησης της άδειας

121.—(1) Πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής της προς ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός οργανισμού επενδύσεων, η Επιτροπή οφείλει να κοινοποιεί εγγράφως την πρόθεση της προς τούτο στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, την Εταιρεία Επενδύσεων, το Θεματοφύλακα και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, να παραθέτει τους λόγους που κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 120, δικαιολογούν την απόφασή της και να επισημάνει τα δικαιώματα που τους παρέχονται δυνάμει του επόμενου εδαφίου.

(2) Το πρόσωπο προς το οποίο κοινοποιήθηκε έγγραφο κατά τα ανωτέρω, έχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας είκοσι και μιας ημερών από της κοινοποιήσεως του εγγράφου να προβεί σε γραπτές και εφόσον το επιθυμεί προφορικές παραστάσεις προς την Επιτροπή.

(3) Η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη τις παραστάσεις αυτές, πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής της προς ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του οργανισμού επενδύσεων.