Δημοσίευση ανάκλησης άδειας

122. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός οργανισμού επενδύσεων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.