Έκδοση οδηγιών από την Επιτροπή

123.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως ή την Εταιρεία Επενδύσεων οποτεδήποτε κρίνει ότι συντρέχει οποιαδήποτε προϋπόθεση από τις αναφερόμενες στις υποπαραγράφους (α) έως (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 120.

(2) Οδηγία που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου αυτού δύναται να επιβάλλει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως ή την Εταιρεία Επενδύσεων—

(α) Την αναστολή της έκδοσης ή της εξαγοράς ή και των δύο μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου ή μετοχών ή ορισμένης κατηγορίας μετοχών της Εταιρείας Επενδύσεων για το καθορισμένο στην οδηγία διάστημα·

(β) την υποβολή αιτήσεως προς διάλυση και εκκαθάριση του οργανισμού από το Δικαστήριο·

(γ) την εκούσια ή την υπό την εποπτεία του Δικαστηρίου εκκαθάριση της Εταιρείας Επενδύσεων

(δ) τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου κρίνει αναγκαίο προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων.

(3) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4) η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του οργανισμού επενδύσεων δεν επηρεάζει την ισχύ προηγουμένως εκδοθείσας οδηγίας της Επιτροπής που τελούσε σε ισχύ κατά την ανάκληση.

(4) Σε περίπτωση που εκδίδεται δικαστικό διάταγμα εκκαθάρισης του οργανισμού επενδύσεων, κάθε προηγουμένως εκδοθείσα οδηγία της Επιτροπής παύει να ισχύει.

(5) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλεί ή να τροποποιεί προηγουμένως εκδοθείσα οδηγία, αν κρίνει την ανάκληση ή την τροποποίηση δικαιολογημένη υπό τις περιστάσεις. Η Επιτροπή ενεργεί προς ανάκληση ή τροποποίηση της οδηγίας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας Επενδύσεων, της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή του Θεματοφύλακα.