Κοινοποίηση και δημοσίευση οδηγιών

124.—(1) Οι οδηγίες που εκδίδει η Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123, κοινοποιούνται εγγράφως στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, στην Εταιρεία Επενδύσεων και το Θεματοφύλακα και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Κατά τον αυτό τρόπο κοινοποιείται και δημοσιεύεται κάθε απόφαση της Επιτροπής προς ανάκληση ή τροποποίηση προηγουμένως εκδοθείσας οδηγίας της.