Αίτηση στο δικαστήριο

125.—(1) Σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή έχει εξουσία προς έκδοση οδηγιών δυνάμει του άρθρου 123, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο προς έκδοση διατάγματος αντικατάστασης ενός από τους διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως, την Εταιρεία Επενδύσεων ή το Θεματοφύλακα.

(2) Η Επιτροπή γνωστοποιεί εγγράφως την υποβολή της αιτήσεως προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο και μεριμνά ώστε το γεγονός να περιέλθει σε γνώση των μεριδιούχων.

(3) Το διάταγμα του Δικαστηρίου επί της αιτήσεως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.