Ανακοινώσεις στην Επιτροπή

126.—(1) Σε περίπτωση που ανακοινώνονται στην Επιτροπή από την Εταιρεία Διαχειρίσεως προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή από την Εταιρεία Επενδύσεων προτάσεις της προς έγκριση—

(α) Τροποποίησης του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων

(β) σημαντικής αλλαγής στο ενημερωτικό δελτίο·

(γ) αναδιοργάνωσης ή συγχώνευσης του οργανισμού-

(δ) εκκαθάρισης άλλως πως ή μέσω δικαστηρίου-

(ε) αντικατάστασης ενός από τους διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως, την Εταιρεία Επενδύσεων ή το Θεματοφύλακα, το διορισμό νέου, τη μείωση ή την αύξηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου-

(στ) αντικατάστασης του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Διαχειρίσεως· ή

(ζ) οποιουδήποτε άλλου ζητήματος που κατά τον παρόντα Νόμο απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής,

η Επιτροπή οφείλει να γνωστοποιεί την απόφασή της μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την ανακοίνωση της προτάσεως. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η πρόταση λογίζεται εγκριθείσα.

(4) Δεν εγκρίνεται οποιαδήποτε πρόταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή της Εταιρείας Επενδύσεων, εφόσον τυχόν αποδοχή της θα προσέκρουε στις διατάξεις του παρόντος Νόμου που καθορίζουν τις προϋποθέσεις προς χορήγηση της άδειας σύστασης και λειτουργίας του οργανισμού επενδύσεων.