Ανακοίνωση πληροφοριών στην Επιτροπή από ελεγκτές

127.—(1) Ελεγκτής που ελέγχει τις εκθέσεις οργανισμού επενδύσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 108, έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή οποιοδήποτε στοιχείο ή απόφαση που αφορά τον οργανισμό επενδύσεως, το οποίο περιέρχεται σε γνώση του κατά την άσκηση του ελέγχου των εκθέσεων που δυνατό—

(α) Να συνιστά ουσιώδη παράβαση του περί Εταιρειών Νόμου, του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιασδήποτε Απόφασης της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· ή

(β) να επηρεάσει τη συνεχή λειτουργία του οργανισμού επενδύσεων· ή

(γ) οδηγήσει στην άρνησή του να πιστοποιήσει τις εκθέσεις ή να εκφράσει επιφυλάξεις σ' αυτές.

(2) Ο εν λόγω ελεγκτής έχει την ίδια υποχρέωση όσον αφορά οποιοδήποτε στοιχείο ή απόφαση που περιέρχεται σε γνώση του κατά την άσκηση του ελέγχου των εκθέσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 108 σχετικά με επιχείρηση που συνδέεται στενά με οργανισμό επενδύσεων ως αποτέλεσμα σχέσης ελέγχου.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «σχέση ελέγχου» σημαίνει τη σχέση μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης ή παρόμοια σχέση μεταξύ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και επιχειρήσεως. Θυγατρική επιχείρηση θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται ως θυγατρική επιχείρηση της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής εκείνων των επιχειρήσεων.

(3) Η καλή τη πίστει ανακοίνωση πληροφοριών στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δε συνιστά παράβαση οποιουδήποτε επαγγελματικού απόρρητου που επιβάλλεται δυνάμει σύμβασης ή Νόμου, Κανονισμών ή Αποφάσεων της Επιτροπής και ο εν λόγω ελεγκτής που προβαίνει στην ανακοίνωση αυτή δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη.