Ανάθεση ελέγχου σε εγκεκριμένους ελεγκτές

128.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να αναθέτει σε εγκεκριμένους ελεγκτές την άσκηση ελέγχου των Εταιρειών Διαχειρίσεως, των Εταιρειών Επενδύσεων και του Θεματοφύλακα ως προς τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων και των Εταιρειών Επενδύσεων.

(2) Οι Εταιρείες Διαχειρίσεως, οι Εταιρείες Επενδύσεων και οι Θεματοφύλακες υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και των εντεταλμένων ελεγκτών όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση του ανωτέρω ελέγχου.