Υποβολή δημοσιεύσεων στην Επιτροπή

129.—(1) Όλες οι δημοσιεύσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, των Εταιρειών Διαχειρίσεως και των Εταιρειών Επενδύσεων, υποχρεωτικές ή προαιρετικές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που γίνονται για διαφημιστικούς λόγους, υποβάλλονται το ταχύτερο στην Επιτροπή.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή η Εταιρεία Επενδύσεων οφείλει, εφόσον της ζητηθεί από την Επιτροπή να προβαίνει με δικά της έξοδα σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δημοσιεύσεις, αν από τις προηγούμενες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις της υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης ή εσφαλμένης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού.