Εξουσία Επιτροπής προς συλλογή πληροφοριών και επιβολή διοικητικού προστίμου

130.—(1) Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παραβίασης των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο παρών Νόμος και να απευθύνει σχετικό προς τούτο γραπτό αίτημα προς κάθε πρόσωπο που ευλόγως εικάζεται ότι είναι σε θέση να δώσει τις πληροφορίες.

(2) Στο αίτημα της Επιτροπής καθορίζονται επακριβώς οι αιτούμενες πληροφορίες, οι θεμελιούσες το αίτημα διατάξεις του παρόντος Νόμου, η αιτιολογία του αιτήματος, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών εύλογη προθεσμία και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς την ως άνω υποχρέωση προς παροχή πληροφοριών.

(3) Πρόσωπο, προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής έχει υποχρέωση προς έγκαιρη πλήρη και επακριβή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, εκτός εάν με την παροχή της πληροφορίας θίγεται οποιοδήποτε τραπεζικό ή επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο προστατευόμενο από νόμο.

(4) Σε περίπτωση—

(α) Παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία· ή

(β) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ανακριβών πληροφοριών,

η Επιτροπή, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον υπαίτιο της παράβασης έχει εξουσία επιβολής προστίμου ύψους εκατό μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία, η Επιτροπή έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από είκοσι μέχρι πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(6) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή κατά την άσκηση της εξουσίας της αυτής είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν οι πληροφορίες.

(7) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού η «υποχρέωση προς παροχή πληροφοριών» περιλαμβάνει και την υποχρέωση προς προσκόμιση και κατάθεση κάθε είδους γραπτών στοιχείων και τη διάθεση πληροφοριών εναποθηκευμένων εις ηλεκτρονικούς υπολογιστές.