Εξουσία της Επιτροπής προς είσοδο και έρευνα

131.—(1) Η Επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παραβίασης των δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώσεων και προς τούτο—

(α) Να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και άλλα επαγγελματικά έγγραφα καθώς και στοιχεία εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάθε προσώπου που ευλόγως εικάζεται πως κατέχει στοιχεία δυνάμενα να βοηθήσουν την Επιτροπή στην έρευνά της·

(β) να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πιο πάνω·

(γ) να εισέρχεται σε γραφεία και επαγγελματικούς χώρους.