Διαδικασία εισόδου και έρευνας, επιβολή διοικητικού προστίμου

132.—(1) Οι κατά το άρθρο 131 έρευνες διενεργούνται κατ' εντολή της Επιτροπής ύστερα από προειδοποίηση ή σε εξαιρετικές και επείγουσες, ειδικά αιτιολογημένες στην εντολή περιπτώσεις, χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η εντολή.

(2) Η εντολή της Επιτροπής είναι γραπτή και καθορίζει επακριβώς το αντικείμενο και το σκοπό της έρευνας, ορίζει την ημερομηνία έναρξης της έρευνας, τη διάταξη πάνω στην οποία στηρίζεται η εξουσία αυτή της Επιτροπής και τις ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η εντολή να συμμορφωθεί προς την εντολή.

(3) Το πρόσωπο, στο οποίο διενεργείται η έρευνα, δύναται να συμβουλευθεί το συνήγορο του κατά τη διάρκεια της έρευνας, η παρουσία όμως αυτού δε συνιστά νομική προϋπόθεση για το έγκυρο της έρευνας.

(4) Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η διεξαγωγή έρευνας σε κατοικία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου παρά μόνον κατόπιν δικαστικού εντάλματος.

(5) Η Επιτροπή, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον υπαίτιο της παράβασης έχει εξουσία να του επιβάλλει πρόστιμο ύψους εκατό μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σε περίπτωση που αυτό εκ προθέσεως επιδεικνύει ελλιπή τα αιτηθέντα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς ή άλλα επαγγελματικά έγγραφα ή σε περίπτωση άρνησής του να συμμορφωθεί προς εντολή της Επιτροπής για έρευνα.

(6) Η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει πρόστιμο ύψους είκοσι μέχρι πεντακόσιων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης για κάθε ημέρα παράλειψης αυτού να συμμορφωθεί προς εντολή της Επιτροπής για διενέργεια έρευνας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

(7) Οι πληροφορίες που αποκτά η Επιτροπή κατά την άσκηση της εξουσίας της αυτής είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο διενεργήθηκε η έρευνα.