Διοικητικές κυρώσεις

133.—(1) Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και/ή των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, στο Θεματοφύλακα ή στην Εταιρεία Επενδύσεων διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι και πενήντα χιλιάδων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους διευθύνοντες ή σε άλλους αξιωματούχους των Εταιρειών Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα ή των Εταιρειών Επενδύσεων που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τις Αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.