Είσπραξη διοικητικού προστίμου

134.—(1) Το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου λογίζεται στα έσοδα της Επιτροπής.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του, η Δημοκρατία λαμβάνει δικαστικά μέτρα προς είσπραξή του και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.