Ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό

135. Οποιοδήποτε Πρόσωπο εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία οργανισμού επενδύσεων, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δέκα ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι διακοσίων χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.