Έκδοση Κανονισμών

146.—(1) Ανεξάρτητα από τις επί μέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου που παρέχουν εξουσία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έκδοση συγκεκριμένων και ειδικών κανονισμών, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία προς έκδοση κανονισμών για τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να προβλέπουν ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη ή χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές για τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς αυτούς, αδικήματα.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν εντός εξήντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους κανονισμούς αυτούς εν όλω ή εν μέρει, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσιεύσεως αυτής. Σε περίπτωση τροποποίησής τους εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως ήθελαν τροποποιηθεί από αυτή και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής.