Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

147.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αλλά όχι πριν την πάροδο δύο μηνών από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και οπωσδήποτε μετά την έναρξη ισχύος του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις του Μέρους IX, άρθρα 115 έως 117 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις, κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.