ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ I

(άρθρο 37(1))

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Ονομασία αμοιβαίου κεφαλαίου και αριθμός της άδειας της Επιτροπής.

2. Η ημερομηνία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

3. Μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη.

4. Μνεία του τόπου όπου διατίθενται στο κοινό ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου και οι περιοδικές εκθέσεις.

5. Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το ισχύον φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και κυρίως πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιϊκών κερδών, τα οποία καταβάλλονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο στους μεριδιούχους.

6. Ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και συχνότητα των διανομών.

7. Ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων.

8. Μνεία του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεριδίων, με τη διευκρίνιση ιδίως—

(α)Της νομικής μορφής του δικαιώματος (εμπράγματο, ενοχικό ή άλλο) που αντιπροσωπεύει το μερίδιο·

(β)των πρωτότυπων τίτλων ή των παραστατικών πιστοποιητικών αυτών των τίτλων, της εγγραφής σε Μητρώο Μεριδιούχων

(γ)των χαρακτηριστικών των τίτλων ως ονομαστικών. Μνεία τυχόν κλασμάτων, που τυχόν προβλέπονται·

(δ)της περιγραφής του δικαιώματος ψήφου των μεριδιούχων σε Συνέλευση Μεριδιούχων

(ε)των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες δύναται να αποφασιστεί η λύση και η εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και τις τεχνικές λεπτομέρειες της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μεριδιούχων.

9. Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι έκδοσης ή/και πώλησης μεριδίων.

10. Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς των μεριδίων και περιπτώσεις στις οποίες δύναται να ανασταλεί η εξαγορά.

11. Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των εσόδων.

12. Περιγραφή των επενδυτικών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου, της επενδυτικής του πολιτικής, όρια αυτής της επενδυτικής πολιτικής και μνεία των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που δύνανται να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

13. Κανόνες για την εκτίμηση του ενεργητικού.

14. Καθορισμός των τιμών πώλησης ή έκδοσης και εξαγοράς των μεριδίων και ειδικότερα—

(α) Μέθοδος και συχνότητα του υπολογισμού των τιμών

(β) μνεία των εξόδων για την πώληση, έκδοση ή εξαγορά μεριδίων·

(γ) στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τους τόπους και τη συχνότητα δημοσίευσης των τιμών αυτών.

15. Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που οφείλει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, το Θεματοφύλακα ή τρίτους και των εξόδων που επιστρέφει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, το Θεματοφύλακα και τρίτους.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας Διαχειρίσεως και μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη.

3. Μνεία των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, που τυχόν διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

4. Το ύψος των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχειρίσεως, με διάκριση του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Ταυτότητα και καθήκοντα στην Εταιρεία Διαχειρίσεως των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Μνεία των κυριοτέρων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την Εταιρεία Διαχειρίσεως, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

6. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχειρίσεως είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα (1) - (5) πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική της εταιρεία.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Κύρια δραστηριότητα.

3. Σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα (1) - (5) πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική του εταιρεία.

Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Μνεία των γραφείων παροχής συμβουλών ή των εξωτερικών συμβούλων επενδύσεων, εφόσον η προσφυγή στις υπηρεσίες τους προβλέπεται με σύμβαση και η αμοιβή τους καταβάλλεται από το αμοιβαίο κεφάλαιο.

(α) Όνομα ή εταιρική επωνυμία του γραφείου ή όνομα του συμβούλου·

(β) τα κύρια σημεία της σύμβασης με την Εταιρεία Διαχειρίσεως, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν την αμοιβή του·

(γ) άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

2. Πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές στους μεριδιούχους, η εξαγορά των μεριδίων και η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν το αμοιβαίο κεφάλαιο.

ΤΥΠΟΣ II

(άρθρο 84(1))

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή και μνεία του γεγονότος ότι είναι μεταβλητού κεφαλαίου· Εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Ημερομηνία σύστασης. Μνεία της διάρκειας αν είναι περιορισμένη.

3. Μνεία του τόπου όπου διατίθενται στο κοινό τα καταστατικά έγγραφα και οι περιοδικές εκθέσεις.

4. Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην εταιρεία. Πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιουχικών κερδών, τα οποία καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων στους μετόχους.

5. Ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και συχνότητα των διανομών.

6. Ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων.

7. Ενδεχομένως μνεία των χρηματιστηρίων ή των αγορών όπου οι μετοχές έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

8. Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι έκδοσης ή πώλησης μετοχών και τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς των μετοχών και προϋποθέσεις που η εξαγορά δύναται να ανασταλεί.

9. Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των εσόδων.

10. Περιγραφή των επενδυτικών στόχων της Εταιρείας Επενδύσεων, της επενδυτικής της πολιτικής, όρια αυτής της επενδυτικής πολιτικής και μνεία των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που δύνανται να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων.

11. Κανόνες για την εκτίμηση του ενεργητικού.

12. Καθορισμός των τιμών έκδοσης, πώλησης και εξαγοράς των μετοχών και ειδικότερα—

(α) Μέθοδος και συχνότητα υπολογισμού των τιμών

(β) μνεία των εξόδων για την έκδοση, πώληση, εξαγορά των μετοχών

(γ) στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τους τόπους και τη συχνότητα δημοσίευσης των τιμών αυτών.

13. Προκειμένου περί Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, που εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα δυνάμει του άρθρου 93(2) του παρόντος Νόμου—

(α) Η μέθοδος και η συχνότητα του υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών

(β) ο τρόπος, ο τύπος και η συχνότητα της δημοσίευσης αυτής της αξίας·

(γ) το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, στο οποίο διαμορφώνεται η τιμή βάσει της οποίας καθορίζεται η τιμή των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στη χώρα αυτή.

14. Στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που καταβάλλει η εταιρεία στους διευθύνοντες και στα μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας, στο Θεματοφύλακα ή τρίτους και όλων των εξόδων που επιστρέφει η εταιρεία στους διευθύνοντες, το Θεματοφύλακα ή τρίτους.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

(Εφόσον η Εταιρεία Επενδύσεων τελεί υπό διαχείριση)

1.Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας Διαχειρίσεως και μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη.

3. Μνεία των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που τυχόν διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

4. Το ύψος των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχειρίσεως με διάκριση του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Ταυτότητα και καθήκοντα στην Εταιρεία Διαχειρίσεως των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Μνεία των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την Εταιρεία Διαχειρίσεως, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

6. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχειρίσεως είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα (1) - (5) πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική της εταιρεία.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (εκτός σε περίπτωση που εξαιρείται δυνάμει του άρθρου 93 (1) και (2) του παρόντος Νόμου)

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Κύρια δραστηριότητα.

3. Σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα (1) - (5) πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική του εταιρεία.

Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Μνεία των γραφείων παροχής συμβουλών ή των εξωτερικών συμβούλων επενδύσεων, εφόσον η προσφυγή στις υπηρεσίες τους προβλέπεται με σύμβαση και η αμοιβή τους καταβάλλεται από την Εταιρεία Επενδύσεων.

(α) Όνομα ή εταιρική επωνυμία του γραφείου ή  όνομα του συμβούλου·

(β) τα κύρια σημεία της σύμβασης με την Εταιρεία Επενδύσεων, με εξαίρεση εκείνα, που αφορούν την αμοιβή του·

(γ) άλλες σημαντικές δραστηριότητες

2. Πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές στους μετόχους, η εξαγορά των μετοχών και η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν στην Εταιρεία Επενδύσεων.

ΤΥΠΟΣ III

(άρθρα 106 (2) και 107 (1))

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(α) Κινητές αξίες·

(β) πιστωτικοί τίτλοι που κατά τις διατάξεις του άρθρου 97 (1)(δ)(ii) εξομοιώνονται με κινητές αξίες·

(γ) διαθέσιμα σε τράπεζες·

(δ) άλλα περιουσιακά στοιχεία·

(ε) σύνολο του ενεργητικού·

(στ) Παθητικό·

(ζ) καθαρή αξία ενεργητικού.

II. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

III. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΕΡΙΔΙΟ

IV. ΤΙΤΛΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ—

(α) Των κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί επίσημα σε χρηματιστήρια αξιών·

(β) των κινητών αξιών που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ελεγχόμενη αγορά·

(γ) των νεοεκδοθεισών κινητών αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 97(1)(γ)·

(δ) των λοιπών κινητών αξιών, τις οποίες αναφέρει το άρθρο 97(1)(δ)·

(ε) των πιστωτικών τίτλων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 97 (1)(δ) (ii) εξομοιώνονται με κινητές αξίες.

ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ σύμφωνα με τα πλέον κατάλληλα κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη την επενδυτική πολιτική του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (π.χ. σύμφωνα με οικονομικά ή γεωγραφικά κριτήρια, κατά νόμισμα κ.λ.π.) σε ποσοστό του καθαρού ενεργητικού. Για καθεμία από τις αξίες που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό που συνυπολογίζεται στο σύνολο του ενεργητικού του οργανισμού.

ΜΝΕΙΑ των κινήσεων που σημειώθηκαν στη σύνθεση των τίτλων χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

(α) Εισόδημα από επενδύσεις·

(β) άλλα εισοδήματα·

(γ) έξοδα Θεματοφύλακα-

(δ) άλλα βάρη και φόροι-

(ε) καθαρό εισόδημα·

(στ) διανεμόμενο και επανεπενδυόμενο εισόδημα·

(ζ) αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου·

(η) ανατίμηση ή υποτίμηση των επενδύσεων·

(θ) οποιεσδήποτε άλλες μεταβολές που επηρεάζουν το ενεργητικό και το παθητικό του οργανισμού.

VI. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ να περιέχει για κάθε χρήση στο τέλος, αυτής—

(α) Τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού·

(β) την καθαρή αξία του ενεργητικού κατά μερίδιο

VII. ΜΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, που απορρέουν από καθεμιά κατηγορία πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 98 που πραγματοποίησε ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.