ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ I

(άρθρο 144(1))

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως προς χορήγηση άδειας σύστασης/ μετατροπής και λειτουργίας Οργανισμού Επενδύσεων £1.000.

2. Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως για τροποποίηση του Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων Εταιρείας Επενδύσεων £500.

3. (α) Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως προς χορήγηση άδειας λειτουργίας ή μετατροπής υφιστάμενης εταιρείας σε Εταιρεία Διαχειρίσεως £750.

(β) Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως προς χορήγηση άδειας για τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων ή/και μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Διαχειρίσεως £250.

4. Δικαίωμα για την εξέταση οποιαδήποτε άλλης αιτήσεως που υποβάλλεται στην Επιτροπή £250.

ΜΕΡΟΣ II

(άρθρο 144(2))

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

(α) Επί της συνολικής καθαρής αξίας του ενεργητικού Οργανισμού Επενδύσεων, οι επιβαλλόμενες ετήσιες εισφορές είναι—
Κ£
- Για κάθε εκατομμύριο μέχρι τα πέντε εκατομμύρια: 500
- Για κάθε εκατομμύριο πέραν των πέντε και μέχρι τα δέκα εκατομμύρια: 300
- Για κάθε εκατομμύριο πέραν των δέκα εκατομμυρίων: 200
Νοείται ότι η εισφορά υπολογίζεται κατ' αναλογίαν, σε περίπτωση που μέρος της καθαρής αξίας του ενεργητικού Οργανισμού Επενδύσεων αποτελεί μέρος του εκατομμυρίου.
Κ£
(β)Ετήσια εισφορά Εταιρειών Διαχειρίσεως: 500