ΜΕΡΟΣ XIII ΜΕΡΟΣ IX
Δικαιώματα και ετήσιες εισφορές

144.—(1) Για την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλονται με την υποβολή της σχετικής αίτησης τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Μέρος I του συνημμένου στον παρόντα Νόμο, Δεύτερου Παραρτήματος.

(2) (α) Οι οργανισμοί επενδύσεων που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλουν στο τέλος κάθε έτους ετήσια εισφορά υπολογιζόμενη με βάση τη συνολική αξία του ενεργητικού τους, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Δεύτερου Παραρτήματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου συνολική αξία του ενεργητικού των οργανισμών επενδύσεων σημαίνει την κατά μέσο όρο αξία του ενεργητικού του επενδυτικού οργανισμού κατά το έτος στο τέλος του οποίου καταβάλλεται η ετήσια εισφορά.

(β) Οι εταιρείες Διαχειρίσεως που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλουν στο τέλος κάθε έτους ετήσια εισφορά κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II του συνημμένου στον παρόντα Νόμο, Δεύτερου Παραρτήματος.

(3) Τα δικαιώματα και οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται δυνάμει του άρθρου αυτού λογίζονται στα έσοδα της Επιτροπής.

Μεταβατική διάταξη

145.—(1) Μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επί των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, θα ισχύει η ακόλουθη διάταξη που προστίθεται αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (1) του άρθρου 99 του παρόντος Νόμου, ως παράγραφος (β), του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου (1) αναριθμούμενου σε εδάφιο (1) παράγραφος (α):

«Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, επιτρέπεται να τοποθετεί πέραν του δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, ο οποίος διαθέτει τις αξίες του μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων Χρηματιστηρίων τρίτων κρατών που εκάστοτε εγκρίνονται από τον Υπουργό, στα οποία είναι επισήμως εισηγμένες οι αξίες αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκδότης συμμετέχει στη συνολική χρηματιστηριακή αξία της αγοράς πέραν του δέκα επί τοις εκατόν (10%). Σε τέτοια περίπτωση ο οργανισμός επενδύσεων επιτρέπεται να τοποθετεί ποσοστό του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του εκδότη μέχρι το ποσοστό της συμμετοχής του εκδότη στη χρηματιστηριακή αγορά:

Νοείται ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις, όπου το ποσό της επένδυσης υπερβαίνει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού ενός οργανισμού επενδύσεων, το ποσό που υπερβαίνει το δέκα επί τοις εκατόν δεν προσμετράται προς συνυπολογισμό του ποσοστού του σαράντα επί τοις εκατόν (40%) που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου αυτού».

(2) Με την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παύει να ισχύει η πιο πάνω διάταξη και το κείμενο του εδαφίου (1) του άρθρου 99 ισχύει υπό την αρχική του διατύπωση.

Έκδοση Κανονισμών

146.—(1) Ανεξάρτητα από τις επί μέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου που παρέχουν εξουσία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έκδοση συγκεκριμένων και ειδικών κανονισμών, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία προς έκδοση κανονισμών για τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να προβλέπουν ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη ή χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές για τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς αυτούς, αδικήματα.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν εντός εξήντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους κανονισμούς αυτούς εν όλω ή εν μέρει, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσιεύσεως αυτής. Σε περίπτωση τροποποίησής τους εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως ήθελαν τροποποιηθεί από αυτή και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

147.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αλλά όχι πριν την πάροδο δύο μηνών από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και οπωσδήποτε μετά την έναρξη ισχύος του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις του Μέρους IX, άρθρα 115 έως 117 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις, κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.