Δικαιώματα και ετήσιες εισφορές

144.—(1) Για την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλονται με την υποβολή της σχετικής αίτησης τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Μέρος I του συνημμένου στον παρόντα Νόμο, Δεύτερου Παραρτήματος.

(2) (α) Οι οργανισμοί επενδύσεων που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλουν στο τέλος κάθε έτους ετήσια εισφορά υπολογιζόμενη με βάση τη συνολική αξία του ενεργητικού τους, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Δεύτερου Παραρτήματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου συνολική αξία του ενεργητικού των οργανισμών επενδύσεων σημαίνει την κατά μέσο όρο αξία του ενεργητικού του επενδυτικού οργανισμού κατά το έτος στο τέλος του οποίου καταβάλλεται η ετήσια εισφορά.

(β) Οι εταιρείες Διαχειρίσεως που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλουν στο τέλος κάθε έτους ετήσια εισφορά κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II του συνημμένου στον παρόντα Νόμο, Δεύτερου Παραρτήματος.

(3) Τα δικαιώματα και οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται δυνάμει του άρθρου αυτού λογίζονται στα έσοδα της Επιτροπής.