Ισχύς διατάξεων του παρόντος μέρους έναντι άλλων Νόμων

143. Οι διατάξεις των άρθρων 139, 140, 141 και 142 του παρόντος Νόμου υπερισχύουν οποιαδήποτε διάταξης άλλου νόμου προς την οποία τυχόν προσκρούουν.