Απαλλαγή οργανισμών επενδύσεων ΟΣΕΚΑ από υποχρέωση παρακράτηση φόρου

142. Ο Οργανισμός Επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, εξαιρουμένου του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, απαλλάσσεται οποιασδήποτε υποχρέωσης για αποκοπή φόρου ή εισφοράς από πληρωμές που κάνει προς μεριδιούχους.