Απαλλαγή μεριδιούχων από φορολογία

141. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη οποιουδήποτε άλλου νόμου που επιβάλλει φορολογία ή εισφορά, εξαιρουμένης της έκτακτης αμυντικής εισφοράς που καταβάλλεται σύμφωνα με τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, οι μεριδιούχοι ενός οργανισμού ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται της φορολογίας ή εισφοράς αναφορικά με εισόδημα ή κέρδος ή οποιοδήποτε άλλο όφελος που προσπορίζονται από την επένδυση και διάθεση μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων όπως αυτός καθορίζεται στο Μέρος αυτό.