Ειδικό φορολογικό καθεστώς οργανισμών επενδύσεων ΟΣΕΚΑ

140. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, τα κέρδη των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου φορολογούνται με το πενήντα τοις εκατόν (50%) των φορολογικών συντελεστών όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο (2) του Δεύτερου Παραρτήματος, που προνοείται στο άρθρο 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου:

Νοείται ότι η επιφύλαξη της παραγράφου (2) του Δευτέρου Παραρτήματος που προνοείται στο άρθρο 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, και η παράγραφος (2) του άρθρου 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου δεν εφαρμόζονται και ουδεμία ισχύ έχουν στην περίπτωση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι οργανισμός προσώπων ο οποίος συστήνεται στη Δημοκρατία ή του οποίου ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στη Δημοκρατία που καταβάλλει μέρισμα προς οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, δεν υποχρεούται στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

Για σκοπούς εφαρμογής της διάταξης αυτής ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ που λαμβάνει μέρισμα, υποχρεούται να εφοδιάσει τον καταβάλλοντα το μέρισμα με βεβαίωση από την Επιτροπή που να πιστοποιεί την έγκριση και λειτουργία του οργανισμού κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.