Φορολόγηση οργανισμών επενδύσεων ως «οργανισμών προσώπων»

139. Οι οργανισμοί επενδύσεων που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου υπέχουν φορολογική υποχρέωση «οργανισμού προσώπου» όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα—

(α) Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.

(β) Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο.

(γ) Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο.

(δ) Περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο.