Ποινική ευθύνη για αδικήματα τελούμενα από νομικά πρόσωπα

138. Ποινική ευθύνη για τα κατά τον παρόντα Νόμο προβλεπόμενα αδικήματα τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο, υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο και οποιοσδήποτε από τους διευθύνοντες, ο Γενικός Διευθυντής, ο Γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.