Παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου

137. Οι οργανισμοί επενδύσεων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι υπάλληλοι Εταιρειών Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα και των Εταιρειών Επενδύσεων καθώς και οι αντιπρόσωποι των Εταιρειών Διαχειρίσεων και οι ελεγκτές που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαπράττουν αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι πέντε ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.