Μεταβατική διάταξη

145.—(1) Μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επί των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, θα ισχύει η ακόλουθη διάταξη που προστίθεται αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (1) του άρθρου 99 του παρόντος Νόμου, ως παράγραφος (β), του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου (1) αναριθμούμενου σε εδάφιο (1) παράγραφος (α):

«Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, επιτρέπεται να τοποθετεί πέραν του δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, ο οποίος διαθέτει τις αξίες του μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων Χρηματιστηρίων τρίτων κρατών που εκάστοτε εγκρίνονται από τον Υπουργό, στα οποία είναι επισήμως εισηγμένες οι αξίες αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκδότης συμμετέχει στη συνολική χρηματιστηριακή αξία της αγοράς πέραν του δέκα επί τοις εκατόν (10%). Σε τέτοια περίπτωση ο οργανισμός επενδύσεων επιτρέπεται να τοποθετεί ποσοστό του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του εκδότη μέχρι το ποσοστό της συμμετοχής του εκδότη στη χρηματιστηριακή αγορά:

Νοείται ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις, όπου το ποσό της επένδυσης υπερβαίνει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού ενός οργανισμού επενδύσεων, το ποσό που υπερβαίνει το δέκα επί τοις εκατόν δεν προσμετράται προς συνυπολογισμό του ποσοστού του σαράντα επί τοις εκατόν (40%) που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου αυτού».

(2) Με την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παύει να ισχύει η πιο πάνω διάταξη και το κείμενο του εδαφίου (1) του άρθρου 99 ισχύει υπό την αρχική του διατύπωση.