Εταιρεία Διαχειρίσεως Εταιρειών Επενδύσεων

95.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου του παρόντος Νόμου, η διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 41.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 42 έως 50 ισχύουν κατά πάντα, νοουμένου ότι κάθε μνεία στις διατάξεις αυτές σε «αμοιβαίο κεφάλαιο» και «Κανονισμό» λογίζεται ως μνεία σε «Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου» ή «καταστατικά έγγραφα» αντιστοίχως.

(3) Η διαδικασία διορισμού της Εταιρείας Διαχειρίσεως προβλέπεται στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων.

(4) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχειρίσεως των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.