Υποχρεώσεις εταιρειών που στερούνται Θεματοφύλακα

94. Οι Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να αναγράφουν στα καταστατικά τους έγγραφα τις μεθόδους υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών·

(β) να παρεμβαίνουν στην αγορά ώστε η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών τους να μην αποκλίνει κατά ποσοστό ανώτερο του πέντε επί τοις εκατόν (5%) από την καθαρή αξία του ενεργητικού των μετοχών αυτών

(γ) να καταρτίζουν την καθαρή αξία του ενεργητικού των μετοχών, να την ανακοινώνουν στην Επιτροπή τουλάχιστο δύο φορές την εβδομάδα και να τη δημοσιεύουν κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τρόπο δύο φορές το μήνα· και

(δ) ένας ανεξάρτητος εγκεκριμένος ελεγκτής να ελέγχει τουλάχιστο δύο φορές το μήνα αν ο υπολογισμός της αξίας των μετοχών γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας και αν το ενεργητικό της εταιρείας έχει επενδυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας.