Εξαίρεση από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα

93.—(1) Εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα οι Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που διαθέτουν τις μετοχές τους αποκλειστικά μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων Χρηματιστηρίων Αξιών τρίτων Κρατών που εκάστοτε εγκρίνονται από τον Υπουργό κατόπιν γνώμης της Επιτροπής στα οποία είναι επισήμως εισηγμένες οι μετοχές αυτές, εφόσον οι κανόνες που ισχύουν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού τους αναγράφονται στα καταστατικά τους έγγραφα:

Νοείται ότι επί των εταιρειών αυτών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 71, 74, 109 και 112 του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή δύναται να χορηγεί άδεια λειτουργίας σε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και να την εξαιρεί από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η εταιρεία διαθέτει τουλάχιστο το ογδόντα επί τοις εκατόν (80%) των μετοχών της μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων Χρηματιστηρίων Αξιών τρίτων Κρατών, εγκεκριμένων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), και καθορισμένων στα καταστατικά της έγγραφα·

(β) οι μετοχές είναι επισήμως εισηγμένες στα χρηματιστήρια αξιών των χωρών στο έδαφος των οποίων διατίθενται·

(γ) οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε τιμές χρηματιστηρίου αποκλειστικά·

(δ) στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας αναγράφεται το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, του οποίου οι τιμές καθορίζουν τις τιμές των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών της εταιρείας σε αυτή τη χώρα·

(ε) παρέχεται στους μετόχους της εταιρείας αυτής προστασία, αντίστοιχη προς αυτή που παρέχεται στους μετόχους μιας Εταιρείας Επενδύσεων που έχει Θεματοφύλακα.