Αντικατάσταση του Θεματοφύλακα

92.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεών του ή προς προστασία των συμφερόντων των μετόχων, σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μετόχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από νέο Θεματοφύλακα.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 58(2) έως (4) ισχύουν κατά πάντα στην περίπτωση αντικατάστασης Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων, νοουμένου ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, την πρόταση προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα υποβάλλει η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων.