Παραίτηση Θεματοφύλακα

91.—(1) Θεματοφύλακας Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, που προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεση του στην Εταιρεία Επενδύσεων ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως αν αυτή τελεί υπό διαχείριση, τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την παραίτησή του.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 57(2) έως (6) ισχύουν κατά πάντα στην περίπτωση παραίτησης Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων, νοουμένου ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, την πρόταση προς διορισμό νέου Θεματοφύλακα υποβάλλει η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων.