Δικαιώματα του Θεματοφύλακα

90. Ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Να του κοινοποιείται κάθε έγγραφο αναφορικά με γενική συνέλευση που κατά νόμο κοινοποιείται στους μετόχους·

(β) να παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις και να λαμβάνει το λόγο για κάθε ζήτημα υπό συζήτηση, το οποίο αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του·

(γ) να συγκαλεί γενική συνέλευση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο·

(δ) να λαμβάνει από τους διευθύνοντες την εταιρεία κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του·

(ε) να έχει πρόσβαση σε εκθέσεις, καταστάσεις ή άλλα έγγραφα υπό εξέταση σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, γενική συνέλευση ή συνέλευση μετόχων ειδικής κατηγορίας, εκτός αν τα πιο πάνω έγγραφα αφορούν στο διορισμό ή την ανάκληση του διορισμού του.