Ανεξαρτησία Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων και Εταιρείας Διαχειρίσεως

89.—(1) Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή και η Εταιρεία Διαχειρίσεως, αν αυτή τελεί υπό διαχείριση, οφείλουν να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μετόχων:

Νοείται ότι δε δύναται να ασκεί τα καθήκοντα Εταιρείας Διαχειρίσεως και τα καθήκοντα Θεματοφύλακα η ίδια εταιρεία.

(2) Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διασφάλιση της πιο πάνω διάταξης καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.