Ευθύνη του Θεματοφύλακα

88.—(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και των μετόχων για κάθε ζημιά που τους προσγίνεται από αμέλεια ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(2) Οι μέτοχοι έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημιά που υπέστησαν από αμέλεια κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(3) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται εις ολόκληρον με τον υποκατάστατο του, στον οποίο ανέθεσε κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 86 τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων.