Γενικά καθήκοντα Θεματοφύλακα

87.—(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία, σύμφωνα με τις εντολές της Εταιρείας Επενδύσεων ή της Εταιρείας Διαχειρίσεως, αν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(2) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων—

(α) Η έκδοση, η πώληση, η εξαγορά ή εξόφληση και η ακύρωση των μετοχών της εταιρείας·

(β) η διανομή των κερδών της εταιρείας·

(γ) η καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό της Εταιρείας Επενδύσεων μέσα στις συνήθεις προθεσμίες.