Υποκατάσταση Θεματοφύλακα

86.—(1) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου σε άλλο πρόσωπο νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας που να το επιτρέπει.

(2) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών ή κυπριακών κινητών αξιών εισηγμένων σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο Θεματοφύλακα της αλλοδαπής.

(3) Η κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Εταιρεία Επενδύσεων ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως, αν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(4) Ο Θεματοφύλακας δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί τον υποκατάστατο του και ανάκληση ή παραίτηση του Θεματοφύλακα επάγεται συγχρόνως την ανάκληση ή την παραίτηση του υποκατάστατού του.