Θεματοφύλακας Εταιρείας Επενδύσεων

85.—(1) Το ενεργητικό της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να αναλάβει τραπεζικός οργανισμός ή άλλο νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51(2).