Ενημερωτικό δελτίο Εταιρείας Επενδύσεων

84.—(1) Κάθε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου συντάσσει και δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στον Τύπο II του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πρώτου Παραρτήματος.

(2) Για το ενημερωτικό δελτίο των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 37.