Τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων

83.—(1) Για την τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων απαιτείται άδεια της Επιτροπής, για τη χορήγηση της οποίας ελέγχεται η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μετόχων.

(2) Οι τροποποιήσεις των καταστατικών εγγράφων γνωστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 36.

(3) Οι μέτοχοι Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων της εταιρείας, να ζητήσουν εξαγορά των μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών εγγράφων προτού τροποποιηθούν.