Εξαίρεση από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως

96.—(1) Η Επιτροπή δύναται να εξαιρεί την Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως, αν ικανοποιείται ότι οι διευθύνοντες την Εταιρεία Επενδύσεων είναι ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις υποθέσεις της εταιρείας και ότι παρέχεται στους μετόχους της εταιρείας αυτής προστασία, αντίστοιχη με αυτή που παρέχεται στους μετόχους μιας Εταιρείας Επενδύσεων, η διαχείριση της οποίας ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την εξαίρεση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή εξαιρεί την Εταιρεία Επενδύσεων από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως, όλες οι κατά νόμο υποχρεώσεις και τα καθήκοντα μιας Εταιρείας Διαχειρίσεως αναλαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Επενδύσεων.