Επενδυτική πολιτική οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

97.—(1) Το ενεργητικό ενός οργανισμού επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, επιτρέπεται να επενδύεται μόνο—

(α) Σε κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου·

(β) σε κινητές αξίες εισηγμένες σε Χρηματιστήριο της αλλοδαπής, το οποίο εκάστοτε εγκρίνεται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη της Επιτροπής·

(γ) σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ελεγχόμενη αγορά της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό και εγκρίνεται εκάστοτε από τον Υπουργό μετά από γνώμη της Επιτροπής·

(δ) σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, υπό τον όρο ότι η έκδοση τούτων περιλαμβάνει την υποχρέωση εισαγωγής τους εντός ενός έτους το αργότερο στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε Χρηματιστήριο της αλλοδαπής ή σε άλλη ελεγχόμενη αγορά κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (β) και (γ), εφόσον η επιλογή του Χρηματιστηρίου ή της αγοράς προβλέπεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων·

(ε) Υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα των πιο κάτω αξιών και τίτλων δεν υπερβαίνει κατά την τοποθέτηση το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του, ο οργανισμός επενδύσεων επιτρέπεται να επενδύει, ύστερα από ειδική άδεια της Επιτροπής—

(i) Σε λοιπές κινητές αξίες, εκτός από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο·

(ii) σε πιστωτικούς τίτλους, οι οποίοι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εξομοιώνονται με κινητές αξίες εφόσον είναι μεταβιβάσιμοι, ρευστοποιήσιμοι και των οποίων η αξία δύναται να προσδιοριστεί με ακρίβεια ημερησίως. Η Επιτροπή καθορίζει εκάστοτε με απόφασή της τους τίτλους που πληρούν τα ως άνω κριτήρια. Ο κατάλογος των πιστωτικών τίτλων, η τυχόν τροποποίηση και οι λόγοι που επέβαλαν την εξομοίωση των τίτλων με κινητές αξίες καθώς και οι τυχόν μεταβολές, νέες εξομοιώσεις και τα αίτια αυτών δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ανακοινώνονται από την Επιτροπή σε ενδιαφερόμενες αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής·

(στ) δευτερευόντως σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και ισοδυνάμου ρευστότητας πιστωτικούς τίτλους, υπό τον όρο ότι η επένδυση στα στοιχεία αυτά δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οργανισμού επενδύσεων. Η Επιτροπή καθορίζει εκάστοτε με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα κριτήρια προς εφαρμογή της παραγράφου αυτής:

Νοείται ότι η Επιτροπή έχει εξουσία να ελέγχει κατά πόσο το ενεργητικό ενός ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε πράγματι, σε δευτερεύοντα μόνο βαθμό, σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και ισοδυνάμου ρευστότητας πιστωτικούς τίτλους και, επιπλέον, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διορθωτικά μέτρα.

(2) Η αποτίμηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών γίνεται ως ακολούθως:

(α) Στις προβλεπόμενες στις παραγράφους (α), (β) και (δ)(ii) του προηγούμενου εδαφίου περιπτώσεις σε τρέχουσες τιμές·

(β) στις προβλεπόμενες στην παράγραφο (γ) του προηγούμενου εδαφίου περιπτώσεις σε τιμές κτήσεως· και

(γ) στις προβλεπόμενες στην παράγραφο (δ)(i) του προηγούμενου εδαφίου περιπτώσεις, σε τιμές κτήσεως, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 112.

(3) Οι οργανισμοί επενδύσεων δεν επιτρέπεται να αποκτούν πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικούς τους τίτλους.

(4) Η Εταιρεία Επενδύσεων επιτρέπεται να αποκτά τα κινητά και ακίνητα πράγματα που είναι απαραίτητα για την άμεση άσκηση των δραστηριοτήτων της.