Μέσα και τεχνικές για αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου

98.—(1) Οι οργανισμοί επενδύσεων δύνανται να χρησιμοποιούν μέσα και τεχνικές ΟΣΕΚΑ με αντικείμενο κινητές αξίες για τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.

(2) Οι οργανισμοί επενδύσεων δύνανται να χρησιμοποιούν μέσα και τεχνικές ΟΣΕΚΑ που αποσκοπούν στην κάλυψη των συναλλαγματικών κινδύνων στα πλαίσια της διαχείρισης της περιουσίας τους.

(3) Η Επιτροπή καθορίζει εκάστοτε με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως των μέσων και των τεχνικών που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού.