Τοποθέτηση ενεργητικού οργανισμού επενδύσεων ΟΣΕΚΑ

99.—(1) Ένας οργανισμός επενδύσεων ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να τοποθετεί πέραν του δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη και πέραν του σαράντα επί τοις εκατόν (40%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες εκδοτών, σε καθένα από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε επί τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του.

(2)(α) Επιτρέπεται η τοποθέτηση, μέχρι του τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων σε δημόσια χρεόγραφα·

(β) κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, το σύνολο των τοποθετήσεων σε δημόσια χρεόγραφα επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το εκατό επί τοις εκατόν του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

(i) κάθε οργανισμός επενδύσεων να κατέχει δημόσια χρεόγραφα που ανήκουν τουλάχιστο σε έξι διαφορετικές εκδόσεις και τα δημόσια χρεόγραφα που ανήκουν στην ίδια έκδοση να μη υπερβαίνουν το τριάντα επί τοις εκατόν (30%) των στοιχείων του ενεργητικού του·

(ii) τα κράτη, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί που εκδίδουν ή εγγυούνται τα δημόσια χρεόγραφα, στα οποία προτίθεται ο οργανισμός επενδύσεων να τοποθετήσει πέραν του τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του, να αναγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων που εγκρίνονται από την Επιτροπή. Σχετική αναφορά της άδειας της Επιτροπής και των ως άνω Κρατών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιων διεθνών οργανισμών να συμπεριλαμβάνεται, σε εμφανή θέση, που να επισύρει την προσοχή του κοινού, στο ενημερωτικό δελτίο ή στα διαφημιστικά δημοσιεύματα του οργανισμού επενδύσεων·

(γ) επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων ΟΣΕΚΑ σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, όταν πρόκειται για ομολογίες που εκδίδονται από τραπεζικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή και υπόκειται διά νόμου σε ειδικό κρατικό έλεγχο, που διαφυλάσσει την προστασία των κατόχων των ομολογιών αυτών. Ιδιαίτερα, εφόσον τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των ομολογιών αυτών δυνάμει νόμου επενδύονται σε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία καλύπτουν επαρκώς και για όλη τη διάρκεια της ισχύος των ομολογιών τις απορρέουσες από αυτές υποχρεώσεις, προορίζονται δε να ικανοποιήσουν προνομιακώς τις απαιτήσεις αποπληρωμής του κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του εκδότη.

Σε περίπτωση που ένας οργανισμός επενδύσεων ΟΣΕΚΑ έχει επενδύσει πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε ομολογίες που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη δυνάμει της παραγράφου αυτής, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ογδόντα επί τοις εκατόν (80%) των στοιχείων ενεργητικού του οργανισμού αυτού.

(3) Η Επιτροπή έχει εξουσία να μην επιτρέπει την επένδυση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, εάν κρίνει ότι στους μεριδιούχους δεν παρέχεται προστασία ανάλογη με αυτή που παρέχεται στους μεριδιούχους δυνάμει των εδαφίων (1) και 2(α) και (γ) του παρόντος άρθρου.

(4) Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των κατηγοριών ομολογιών και των εκδοτών που κρίνει ότι ικανοποιούν τα τιθέμενα στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), κριτήρια το δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τον κοινοποιεί σε αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής.

(5) Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) δε συνυπολογίζονται για την εφαρμογή του ορίου του σαράντα επί τοις εκατόν (40%) που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(6) Τα προβλεπόμενα στα εδάφια (1) και (2) όρια, δεν επιτρέπεται να εφαρμοστούν αθροιστικώς και ως εκ τούτου, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη δυνάμει των διατάξεων αυτών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν συνολικά το τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) των στοιχείων του ενεργητικού τους.

(7) Για τον υπολογισμό του επιτρεπόμενου ύψους τοποθετήσεων κατά τα προηγούμενα εδάφια η αξία του συνόλου των κινητών αξιών του ίδιου εκδότη υπολογίζεται κατά την ημέρα της τοποθετήσεως, με βάση τους κανόνες αποτιμήσεως του εδαφίου (1) του άρθρου 112.