Επένδυση σε μερίδια άλλου οργανισμού επενδύσεων

100.—(1) Ένας οργανισμός ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων εκτός αν αυτός είναι οργανισμός που εμπίπτει στην έννοια του άρθρου 8. Η συνολική αξία των εν λόγω μεριδίων δε δύναται να υπερβαίνει το πέντε επί τοις εκατόν (5%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού του.

(2) Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου, που διαχειρίζεται η ίδια Εταιρεία Διαχειρίσεως ή κάθε άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως με την οποία συνδέεται η Εταιρεία Διαχειρίσεως στα πλαίσια μιας κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου ή λόγω σημαντικής συμμετοχής, άμεσης ή έμμεσης.

(3) Επιτρέπεται, ύστερα από άδεια της Επιτροπής και εφόσον υπάρχει σχετική ρητή αναφορά στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, η απόκτηση από αμοιβαίο κεφάλαιο μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου που υπόκειται στην απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, όταν το τελευταίο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό του, εξειδικευμένο σε επενδύσεις σε συγκεκριμένο γεωγραφικό ή οικονομικό τομέα:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν εισπράττει οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια για πράξεις επί των μεριδίων των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων.

(4) Τα εδάφια (2) και (3) ισχύουν και στην περίπτωση που μία Εταιρεία Επενδύσεων αποκτά μετοχές άλλης Εταιρείας Επενδύσεων, με την οποία συνδέεται κατά την έννοια του εδαφίου (2).

(5) Τα εδάφια (2) και (3) ισχύουν επίσης και στην περίπτωση που μία Εταιρεία Επενδύσεων αποκτά μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου με το οποίο συνδέεται και στην περίπτωση που ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποκτά μετοχές Εταιρείας Επενδύσεων με την οποία συνδέεται.