Απόκτηση μετοχών

101.—(1) Εταιρεία Διαχειρίσεως, για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται και Εταιρεία Επενδύσεων δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές με δικαίωμα ψήφου μιας εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα επί τοις εκατόν (10%), ποσοστό το οποίο της επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διαχείριση του εκδότη.

(2) Υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, ο οργανισμός επενδύσεων δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα επί τοις εκατόν (10%)—

(α) Των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου του ίδιου εκδότη·

(β) του συνόλου των ανεξόφλητων κατά το χρόνο κτήσεως από τον οργανισμό ομολογιών του ίδιου εκδότη·

(γ) των κατά το χρόνο κτήσεως κυκλοφορούντων μεριδίων ενός οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 8·

(δ) των μετοχών εταιρειών συμβούλων επενδύσεων.

(3) Τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (γ) του προηγούμενου εδαφίου δυνατό να μην τηρηθούν κατά την απόκτηση, αν κατά το χρόνο εκείνο δεν μπορεί να υπολογιστεί το ακαθάριστο ύψος των ομολογιών ή το καθαρό ύψος των εκδοθέντων μεριδίων.

(4) Οι περιορισμοί των προηγούμενων εδαφίων δεν ισχύουν για τα δημόσια χρεόγραφα που εμπίπτουν στην εφαρμογή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 98 και στις μετοχές που κατέχει μια Εταιρεία Επενδύσεων στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών που ασκούν αποκλειστικά προς όφελος της, ορισμένες δραστηριότητες διαχείρισης, παροχής συμβουλών ή εμπορίας.